محل سکونت در قم پس از انقلاب

محل سکونت در قم پس از انقلاب

دیدار با ارتشی ها

مکان:

تاریخ:

امام خمینیقمموسی نامجوشهاب الدین اشراقیمحل سکونت در قم پس از انقلابسید هادی موسوی دریافت عکس