مدرسه علوی

مدرسه علوی

اجتماع مشتاقان از خیابان های اطراف مدرسه علوی تهران برای دیدار با امام

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمدرسه علوی دریافت عکس