مدرسه علوی

مدرسه علوی

امام در حاشیه یکی از دیدارها در مدرسه علوی 

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمدرسه علویرسول صدرعاملی دریافت عکس