مدرسه علوی

مدرسه علوی

امام خمینی درحال انجام مصاحبه مطبوعاتی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیصادق قطب زادهابراهیم یزدیمدرسه علوی دریافت عکس