مدرسه علوی

مدرسه علوی

دیدار خیل مشتاقان با امام خمینی در حیاط مدرسه علوی تهران

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمدرسه علوی دریافت عکس