حسینیه جماران

حسینیه جماران

دیدار با نمایندگان مجلس اول

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحسینیه جمارانفخرالدین حجازی دریافت عکس