حسینیه جماران

حسینیه جماران

تنفیذ دومین دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید علی خامنه‌ایحسینیه جمارانمحمدعلی انصاری دریافت عکس