منزل امام در جماران

منزل امام در جماران

انتخابات دومین دوره مجلس(62)

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیمحمدرضا توسلیخانه امام در جمارانسید سراج الدین موسوی دریافت عکس