امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران

 امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران

امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران

مکان:

تاریخ:

هادی غفاریامام خمینی دریافت عکس