مسیر بهشت زهرا - ۱۲ بهمن

مسیر بهشت زهرا - ۱۲ بهمن12bahman-masirebeheshtzahra

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیمحمد مفتحمرتضی مطهریمحمدرضا طالقانیبهشت زهراتهران دریافت عکس