سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن

12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

امام خمینیدوازدهم بهمن 1357تهرانبهشت زهرا دریافت عکس