۱۹ بهمن

۱۹ بهمن

امام خمینی(ره) در دیدار با همافران نیروی هوایی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیارتشپیروزی انقلابجمهوری اسلامی دریافت عکس