۲۷ مرداد ۵۸ (خبرگان)

۲۷ مرداد ۵۸ (خبرگان)

27mordad58(khobregan)

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید محمد حسینی بهشتیمحمد صدوقیجعفر سبحانیناصر مکارم شیرازیابوالحسن بنی صدرحسینعلی منتظریسید اسماعیل موسوی زنجانیمحی‌الدین حائری شیرازیقانون اساسی دریافت عکس