۲۷ مرداد ۵۸ (خبرگان)

۲۷ مرداد ۵۸ (خبرگان)

27mordad58(khobregan)

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحسینعلی منتظریابوالحسن بنی صدرسید اسماعیل موسوی زنجانیجعفر سبحانیمحمد صدوقیناصر مکارم شیرازیقانون اساسی دریافت عکس