امام و آیت الله خامنه ای

امام و آیت الله خامنه ای

aghavaimam

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید علی خامنه‌ایسید احمد خمینیمحمدرضا توسلیتنفیذرئیس جمهورتهرانحسینیه جماران دریافت عکس