امام و آیت الله خامنه ای

امام و آیت الله خامنه ای

aghavaimam

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید علی خامنه‌ایحسینیه جمارانتهرانتنفیذرئیس جمهور دریافت عکس