امام و آیت الله خامنه ای

امام و آیت الله خامنه ایaghavaimam

مکان:

تاریخ:

سید علی خامنه‌ایامام خمینیحسینیه جمارانتهرانتنفیذرئیس جمهور دریافت عکس