امام و آیت الله خامنه ای

امام و آیت الله خامنه ایaghavaimam

مکان:

تاریخ:

امام خمینیتنفیذرئیس جمهورسید علی خامنه‌ای دریافت عکس