عکس قدیمی امام

عکس قدیمی امامaxghadimimam

مکان:

تاریخ:

سید شهاب‌الدین مرعشی نجفیامام خمینی دریافت عکس