عکس قدیمی امام

عکس قدیمی امامaxghadimimam

مکان:

تاریخ:

سید مصطفی خمینیسید شهاب‌الدین مرعشی نجفیامام خمینی دریافت عکس