عکس قدیمی امام

عکس قدیمی امام

axghadimimam

مکان:

تاریخ:

امام خمینی دریافت عکس