عکس قدیمی امام

عکس قدیمی امامaxghadimimam

مکان:

تاریخ:

امام خمینی دریافت عکس