امام در نجف

امام در نجف

اقامه نماز در مسجد شیخ انصاری

مکان:

تاریخ:

امام خمینینجفزیارت دریافت عکس