امام در نجف

امام در نجف

imaminnajaf

مکان:

تاریخ:

امام خمینینجفزیارتحرم امیرالمومنین دریافت عکس