امام در نجف

امام در نجف

حرم حضرت معصومه (س)

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمهدی عراقیزیارتقمحرم حضرت معصومه (س) دریافت عکس