امام در نجف

امام در نجفimaminnajaf

مکان:

تاریخ:

امام خمینینجفزیارتحرم امیرالمومنین دریافت عکس