امام در قم

امام در قم

امام خمینی(ره) در یکی از دیدارهای مردمی در مقابل منزل محل سکونت

مکان:

تاریخ:

قمامام خمینی دریافت عکس