امام در قم

امام در قم

دیدار مردمی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم؛ 1358

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیمحمد فاضل لنکرانیشهاب الدین اشراقیحسینعلی منتظریمدرسه فیضیه قم دریافت عکس