امام در قم

امام در قمimaminqom

مکان:

تاریخ:

امام خمینیشهاب الدین اشراقیحسن صانعیسید حسن خمینیقم دریافت عکس