امام در قم

امام در قم

امام خمینی(ره) در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در مدرسه فیضیه

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمدرسه فیضیه قم دریافت عکس