امام در قم

امام در قم

امام خمینی(ره) در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در پشت بام منزل محل سکونت

مکان:

تاریخ:

قمامام خمینیحسن صانعیشهاب الدین اشراقیسید حسن خمینی دریافت عکس