امام در قم

امام در قم

دیدار برخی از ارتشیان با امام خمینی(ره) در پشت بام منزل محل سکونت(منزل آیت الله یزدی)

مکان:

تاریخ:

قمامام خمینیسید احمد خمینی دریافت عکس