امام در قم

امام در قمimaminqom

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیقم دریافت عکس