امام و آیت الله شریعتمداری

امام و آیت الله شریعتمداری

امام خمینی(ره) و فرزندشان سید احمد آقا خمینی در منزل آیت الله شریعتمداری

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیسید محمدکاظم شریعتمداری دریافت عکس