امام و انتخابات

امام و انتخابات

imamvaentekhabat

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیسید حسن خمینیمحمدعلی انصاریحسینیه جمارانانتخاباتجمهوری اسلامی دریافت عکس