امام و انتخابات

امام و انتخاباتimamvaentekhabat

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیحسینیه جمارانانتخاباتجمهوری اسلامی دریافت عکس