امام و انتخابات

امام و انتخابات

imamvaentekhabat

مکان:

تاریخ:

امام خمینیانتخاباتجمهوری اسلامیسید احمد خمینیحسن صانعیاخلاقامام خمینی دریافت عکس