امام و انتخابات

امام و انتخابات

imamvaentekhabat

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیحسن صانعیاخلاقمحمدعلی انصاریجمارانانتخاباتجمهوری اسلامیامام خمینی دریافت عکس