جماران

جمارانjamaran

مکان:

تاریخ:

تهرانجمارانامام خمینیسید علی خامنه‌ایعلی اکبر هاشمی رفسنجانیسید احمد خمینیعباس شیبانیمیرحسین موسویسید علی‌اکبر پرورشسید مصطفی میرسلیممحمد هاشمی رفسنجانی دریافت عکس