جماران

جماران

امام خمینی(ره) در یکی از دیدارها در حسینیه جماران

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید علی خامنه‌ایمحمدعلی انصاریتهرانحسینیه جماران دریافت عکس