جماران

جماران

امام خمینی(ره) در یکی از دیدارها در حسینیه جماران

مکان:

تاریخ:

تهرانجمارانامام خمینیسید علی خامنه‌ایمحمدعلی انصاری دریافت عکس