جماران

جماران

امام خمینی(ره) در حیاط منزل شخصی در جماران

مکان:

تاریخ:

تهرانجمارانامام خمینیحسن صانعیمحمدعلی انصاری دریافت عکس