جماران

جماران

امام خمینی(ره) در منزل محل سکونت خویش در جماران. در تصویر محمدعلی رجایی، سید احمد خمینی و بهزاد نبوی دیده می‌شوند.

مکان:

تاریخ:

تهرانجمارانامام خمینیمحمدعلی رجائیسید احمد خمینیبهزاد نبوی دریافت عکس