با رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را.

 با رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می‌شود پرورش داد مملکت را؛ برای اینکه رادیو و تلویزیون هم مُلّا و یک آدمی که سواد دارد از او استفاده می‌کند، هم آن کسی که هیچ سواد ندارد؛ رادیو و تلویزیون از اموری است که از همه چیز بهتر می‌شود به آن آموزندگی داد و جوانها را با او تربیت کرد برای اینکه همه گوش می‌کنند. 30 تیر 1358

إن باستطاعه الإذاعه والتلفزیون- افضل من ای وسیله اخری- ان یربیا بلداً کاملًا، لان طالب العلم والامی معاً یستطیعان الاستفاده منهما. إن الإذاعه والتلفزیون هما افضل الوسائل التعلیمیه، وبواسطتهما یتم ارتقاء الوسائل الاخری، کما یمکن تربیه جیل الشباب من خلالهما، لان جمیع الناس یتابعونهما. ۲۶ شعبان ۱۳۹۹

One can impart education and training to a country better over the radio and television than by all other things because both the preacher and literate person can make use of them as well as the illiterate person; Radio and television is a thing by means of which one can help to educate better than by all other means; make the systems progressive ones and through it train the youth because everybody listens to them; all the youth listen to it. 21 July 1979

دریافت طرح
اشتراک با رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را.
کلیدواژه:
مطبوعات و رسانه‌هاتعلیم وتربیت، اهمیت و جایگاهصدا و سیما