غفلت از تقویت بنیه دفاعی کشور، طمع تهاجم و نهایتاً تحمیل جنگ ها و توطئه ها را به دنبال می آورد.

برای تامین امنیت ملت، کشور و آینده، بایدعلاوه برتوان دفاعی،توان تهاجمی رانیز افزایش داد. به‌غیراز سلاح‌های کشتارجمعی، هیچ محدودیتی برای افزایش توان دفاعی وجودندارد. ١٠مقام معظم رهبری، شهریور ٩٥
در هیچ شرایطی از تقویت نیروهای مسلح غفلت نکنند که مطمئناً غفلت از تقویت بنیه دفاعی کشور، طمع تهاجم و نهایتاً تحمیل جنگها و توطئه‌ها را به دنبال می‌آورد. 28 فروردین 1368

لا یغفلوا عن تقویه القوات المسلحه مهما کانت الظروف، ان ایه غفله عن تقویه البنیه الدفاعیه للبلاد، تُجرا الاجانب وتطمعهم فی بلادنا وتدفعهم لفرض الحروب والموامرات ضدنا. ۱۰ رمضان ۱۴۰۹

not to be negligent in all circumstances in strengthening the armed forces. Surely, negligence in strengthening the defensive infrastructure of the country will bring about experiencing aggression and encroachment of the foreigners and finally, imposition of wars and conspiracies. 17 April 1989

دریافت طرح
اشتراک غفلت از تقویت بنیه دفاعی کشور، طمع تهاجم و نهایتاً تحمیل جنگ ها و توطئه ها را به دنبال می آورد.
کلیدواژه:
نظامیانقوای مسلح