مقصود از ایجاد اسرائیل تنها اشغال فلسطین نیست...

باید بدانند که مقصود دوَل بزرگ استعمار از ایجاد اسرائیل، تنها اشغال فلسطین نیست؛ بلکه اگر به آنان فرصت داده شود، تمام کشورهای عربی- العیاذ بالله- به سرنوشت فلسطین دچار خواهند شد. ۱۹ مهر ۱۳۵۱

یجب ان یعلموا بان هدف الدول الاستعماریه الکبری من ایجاد اسرائیل لیس احتلال فلسطین فحسب، بل ان جمیع البلدان العربیه سوف تبتلی بمصیر فلسطین- و العیاذ بالله- ان سنحت لهم الفرصه. ۳ رمضان ۱۳۹۲

They must know that the goal of the powerful imperialist governments in creating Israel is not only the occupation of Palestine; rather, if they are given the chance, all Arab countries- God forbid- will meet the same fate of Palestine. 11 October 1972

دریافت طرح
اشتراک مقصود از ایجاد اسرائیل تنها اشغال فلسطین نیست...
کلیدواژه:
امام خمینیاسرائیل و امت اسلامیاسرائیلفلسطین