خدا نیاورد آن روز را ...

مسئولین محترم کشور ایران علی رغم محاصرات شدید اقتصادی و کمبود درآمدها، تمامی کوشش و تلاش خود را صرف فقرزدایی جامعه کرده‏‌اند و همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور ما است که روزی فقر و تهیدستی از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند. خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. ۶ مرداد ۱۳۶۶

لقد کان الشغل الشاغل للمسوولین المحترمین فی ایران القضاء علی الفقر فی المجتمع برغم الحصار الاقتصادی الشدید و نقصان العائدات، و یترکز طموح الشعب و الحکومه علی القضاء الکامل علی الفقر و الفاقه، کی یتمتع شعبنا الغیور بالرخاء الرفاهیه فی حیاته المادیه و المعنویه؛ نسال الله تعالی ان لا یاتی بذلک الیوم الذی تصبح فیه سیاستنا الادبار عن الدفاع عن المحرومین و الإقبال علی دعم الاثریاء و الراسمالیین، اعاذنا الله من ذلک. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷

It is with such an outlook that the honorable authorities of the Islamic Republic of Iran, despite the severity of economic blockades and diminishing incomes, have devoted all their efforts to fighting poverty. It is a great wish of all, the government and the people, that poverty and deprivation will some day be completely eradicated from society and our patient and proud countrymen will enjoy material and spiritual welfare. It would be a sad day when our policies and politicians want to reject the deprived and favor the rich and when the rich enjoy greater attention and prestige. 28 July 1987

دریافت طرح
اشتراک خدا نیاورد آن روز را ...
کلیدواژه:
مستضعفینانقلاب اسلامی و مستضعفاناسلام مستضعفان و محرومانفقرعدالت اجتماعیامام میراث فرهنگی نیست