تو همان درّ گرانبهایی

حضرت صادق(ع) فرمودند: «بدان که صورت انسانی بزرگترین حجت‏های الهی است بر خلقش، و او همان کتابی است که خدای تعالی آن را با دست خود نوشته است، و او همان هیکلی است که آن را با حکمت خود بنایش نموده، و اوست مجموعه صورت جهانیان، و اوست مختصری از لوح محفوظ، و او بر هر غایبی شاهد است، و اوست راه راست به هر گونه خیر و نیکی، و همان راهی است که در میان بهشت و دوزخ کشیده شده است».

شرح دعای سحر، صفحه ۳۵

دریافت طرح
اشتراک تو همان درّ گرانبهایی
کلیدواژه:
عرفانشرح دعای سحرانسان