مقام بزرگ معلمان

معلمان خیلی مقام بزرگ دارند و خیلی مسئولیت بزرگ. اگر معلمان ما کوتاهی کنند در تعلیم، مسئول هستند. معلمین هستند که می‌توانند مملکت را حفظ کنند- استقلال مملکت را. ۷ اردیبهشت ۱۳۵۸

إن للمعلمین مقاماً کبیراً وتقع علی عاتقهم مسوولیه جسیمه. إذا قصّر معلمونا فی التعلیم فإنهم مسوولون. المعلمون هم الذین یستطیعون حفظ بلدنا، حفظ استقلال بلدنا. ۲۹ جمادی الاول ۱۳۹۹

The teachers have a lofty position and a very great responsibility. If our teachers are negligent in their imparting of education, they are answerable. It is the teachers who can safeguard the country, who can safeguard the independence of the country. 28 April ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک مقام بزرگ معلمان
کلیدواژه:
استقلالمعلمانتعلیم و تربیت