ملت ما دست رد به سینه همه زد

ملت ما بحمد اللّه با عنایت حق تعالی و عنایت اولیای خدا که به آنها ایمان و قدرت داد، دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت ما استقلال می‌خواهیم، آزادی می‌خواهیم. و اگر به همین وضع پیش برود، مطمئن باشید که پرتوش همه عالم را خواهد گرفت. ۲۱ بهمن ۱۳۶۶

لقد وقف شعبنا الابی بوجه الجمیع بحمد اللّه تعالی والطافه الخفیه ورعایه اولیاء اللّه تبارک وتعالی الذی منحهم الایمان ووهبهم الاقتدار وقال: نحن نرید الاستقلال ونصبو للحریه، وان استمر الامر علی هذا المنوال فکونوا علی ثقه بان نور ثورتنا الساطع سیشع علی العالم باسره. ۲۱ جمادی الثانی ۱۴۰۸

Our nation, thank God, by the grace of God Almighty and the favor of the saints of God who gave faith to them, gave power to them, dealt a blow to each of them, stood up and said," We want our independence; we want our freedom." If this trend continues, rest assured that its impact will encompass the entire world. February 10, 1988

دریافت طرح
اشتراک ملت ما دست رد به سینه همه زد
کلیدواژه:
آزادیاستقلالپیروزی انقلابانقلاب و عوامل پیروزیملت ایران