حب نفس را بیرون کنید

این حب نفس؛ این حب جاه؛ این حب مسند؛ این‌ها دین را از بین می‌برد. یک قدری فکر کنید که این حب را از دلتان بیرون بکنید. شهریور ۱۳۴۶

إن حب النفس وحب الجاه وحب السلطه کلها تضعف الدین وتقضی علیه فکروا جیداً وابحثوا عن طریق لإزاله هذا الحب من قلوبکم. جمادی الاول ۱۳۸۷

This love of the self, this love of position destroys Islam, destroys our religion. Think a little bit and throw this love out of your hearts. This world is nothing. September 1967

دریافت طرح
اشتراک حب نفس را بیرون کنید
کلیدواژه:
اخلاقحب نفسحب دنیامسئولیتسیاست اخلاقی