برای رفتن میخانه استخاره کنید

بهار آمده دستار زهد پاره کنید
به پیش پیر مغان رفته استشاره کنید

سزد ز دانه‌ی انگور سحبه‌ای سازید
برای رفتن میخانه استخاره کنید

دریافت طرح
اشتراک برای رفتن میخانه استخاره کنید
کلیدواژه:
شعرنوروز